DEMONTA
Rudòany - Rudné Bane pred odstrelom
Rudòany - Rudné Bane poèas odstrelu
Rudòany - Rudné Bane po odstrele