DEMONTA
Jarabiná - PD Jarabiná clonový odstrel pred odstrelom
Jarabiná - PD Jarabiná clonový odstrel poèas odstrelu
Jarabiná - PD Jarabiná clonový odstrel po odstrele